Ogólne Warunki

SPIS TREŚCI:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zakres stosowania

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Koszty odstąpienia od umowy

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Transakcje długoterminowe: okres, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Tryb składania reklamacji

Artykuł 15 - Spory

Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

 

 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

W niniejszych warunkach rozumie się przez:

Umowa uzupełniająca: umowę, w ramach której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez osobę trzecią na podstawie umowy między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;

Okres na rozmyślenie: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zawodowej lub rzemieślniczej i zawiera umowę z przedsiębiorcą;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Treść cyfrowa: dane produkowane i dostarczane w formie cyfrowej;

Transakcja długoterminowa: umowa dotycząca serii produktów i/lub usług, których obowiązek dostarczenia i/lub odbioru jest rozłożony w czasie;

Nośnik trwały: każde narzędzie (pomocnicze), które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są do niego kierowane, w sposób umożliwiający przyszłe przeglądanie i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji, w tym również e-mail;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość dla konsumenta odstąpienia od umowy na odległość w okresie na rozmyślenie;

Formularz wzorcowy: formularz odstąpienia udostępniany przez przedsiębiorcę konsumentowi, który może być wypełniony przez konsumenta w przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i/lub (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi konsumentom na odległość;

Umowa na odległość: umowa, w ramach której w ramach systemu sprzedaży na odległość prowadzonego przez przedsiębiorcę do zawarcia umowy wykorzystywane są wyłącznie jedna lub więcej technik komunikacji na odległość z konsumentem;

Technika komunikacji na odległość: środek, który może być używany do zawarcia umowy na odległość, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu;

Warunki ogólne: niniejsze Warunki ogólne przedsiębiorcy.

 

ARTYKUŁ 2 - TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa przedsiębiorcy: Davam
Kontakt: info@davam.nl
Numer Kamer Handlowej (KvK): Na żądanie
Numer identyfikacji podatkowej VAT: Na żądanie

 

ARTYKUŁ 3 - ZAKRES STOSOWANIA

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej zawartej umowy na odległość i zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostaje udostępniony konsumentowi. Jeżeli jest to niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki są dostępne u przedsiębiorcy, w jaki sposób można je uzyskać oraz że na żądanie konsumenta zostaną mu niezwłocznie przesłane bezpłatnie.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, zamiast postanowień ust. 2, tekst niniejszych ogólnych warunków może być udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego łatwe zapisanie na trwałym nośniku. Jeśli jest to niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że na żądanie konsumenta zostaną mu przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie.
 4. W przypadku obowiązywania obok niniejszych ogólnych warunków także szczególnych warunków dotyczących produktów lub usług, stosuje się ust. 2 i 3, a w przypadku sprzeczności warunków ogólnych konsument może zawsze powołać się na postanowienie, które dla niego jest najkorzystniejsze.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w całości lub części uznane za nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a odpowiednie postanowienie, które zostało unieważnione lub jest nieważne, zostanie niezwłocznie zastąpione postanowieniem, które będzie maksymalnie zbliżone do celu oryginalnego postanowienia.
 6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach są oceniane na podstawie niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności co do interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków należy interpretować na podstawie niniejszych ogólnych warunków.

 

ARTYKUŁ 4 - OFERTA

 1. Jeśli oferta ma ograniczony czas ważności lub odbywa się pod warunkiem zawieszających lub rozwiązujących, lub jakiejkolwiek innej określonej przez nią klausuli, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta przedsiębiorcy jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo zmieniać i dostosowywać ofertę.
 3. Oferta przedsiębiorcy zawiera opis oferowanych produktów i/lub usług, który zawsze jest w pełni i dokładnie przedstawiony. Oferta zawiera dostatecznie szczegółowy opis umożliwiający konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca używa jakichkolwiek obrazów sugerujących, że przedstawione produkty są oferowane, są one wiernym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie zobowiązują przedsiębiorcy.
 4. Obrazy produktów są wiernym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może jednak zagwarantować, że wyświetlone kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 5. Każda oferta zawiera takie informacje, które są dla konsumenta jasne w kwestii praw i obowiązków wynikających z przyjęcia oferty. Dotyczy to w szczególności:
 • ceny, w tym podatków;
 • ewentualne koszty wysyłki;
 • sposób zawarcia umowy i jakie czynności są wymagane w tym celu;
 • ewentualne różnice w wysokości opłaty za komunikację na odległość, jeśli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są naliczane na innej podstawie niż standardowa stawka za używane medium komunikacyjne;
 • czy umowa po zawarciu będzie archiwizowana i w jaki sposób będzie dostępna dla konsumenta;
 • minimalny okres obowiązywania umowy na odległość w przypadku transakcji długoterminowej;
 • zastosowanie prawa do odstąpienia od umowy;
 • sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;

 

ARTYKUŁ 5 - UMOWA

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w chwili akceptacji oferty przez konsumenta i spełnienia warunków w niej określonych.
 2. W przypadku gdy konsument zaakceptuje ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może płacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może w ramach przepisów prawa sprawdzić, czy konsument jest w stanie spełnić swoje zobowiązania płatnicze, a także wszystkie fakty i czynniki istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli przedsiębiorca na podstawie tego badania ma uzasadnione powody do niezawarcia umowy, ma prawo do uzasadnionego odmówienia złożenia zamówienia lub związania jej wykonaniem szczególnymi warunkami.
 5. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje, pisemnie lub w sposób, który konsument może łatwo zapisać na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostawy produktu, usługi lub treści cyfrowej:
 6. adres odwiedzin siedziby przedsiębiorcy, gdzie konsument może zgłosić reklamacje;
 7. warunki i sposób korzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
 8. informacje o gwarancjach i dostępnej obsłudze posprzedażnej;
 9. cena, w tym podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowej;
 10. koszty dostawy, jeśli są zastosowanie;
 11. sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
 12. wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy, jeśli umowa ma okres dłuższy niż jeden rok lub jest na czas nieokreślony;
 13. w przypadku prawa do odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia.
 14. W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie z poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

 

ARTYKUŁ 6 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przy dostawie produktów:

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania produktów.
 2. Termin odstąpienia rozpoczyna się od dnia następującego po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osoby upoważnionej przez konsumenta i zgłoszonej przedsiębiorcy.
 3. Okres gwarancji pośrednika jest taki sam jak okres gwarancji producenta. Pośrednik nie ponosi jednak odpowiedzialności za ostateczne zastosowanie produktów do indywidualnego zastosowania przez nabywcę, ani za ewentualne porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.

  W przypadku reklamacji gwarancyjnej Pośrednik podejmie decyzję o wymianie lub naprawie. W przypadku wymiany klient zobowiązuje się zwrócić wymieniony artykuł Pośrednikowi.

  Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy:

  - klient samodzielnie naprawił lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę lub modyfikację osobie trzeciej;

  - dostarczone produkty były narażone na nietypowe warunki lub zostały w inny sposób nieodpowiednio traktowane lub zgodnie z instrukcjami Pośrednika dotyczącymi traktowania lub opakowania;

  - wada jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów wydanych lub wydanych przez władze dotyczące rodzaju lub jakości użytych materiałów;

  - Produkty higieniczne nie mogą być zwrócone i zwrócone, zwłaszcza w obecnych warunkach COVID-19. Lista produktów higienicznych, które nie mogą zostać zwrócone i zwrócone: bielizna, bikini, makijaż, produkty do stylizacji włosów, produkty do użytku na ciele, produkty kosmetyczne itp. Ta lista jest sporządzona z zastrzeżeniem wszystkich praw i bez jakiegokolwiek niekorzystnego uznania.

 

PODSTAWY ZWROTÓW

Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia zrezygnujesz z umowy i zwrócisz ją nam, otrzymasz zwrot kwoty za zakupiony produkt w ciągu 5 dni roboczych.

Zwrócimy Ci pieniądze za tę samą formę płatności, którą użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w każdym przypadku nie ponosimy kosztów za tę refundację.

Uwaga: w przypadku płatności kartą kredytową zwrot może być widoczny na Twoim wyciągu z karty kredytowej dopiero pod koniec miesiąca/okresu.

Jeżeli:

 1. konsument zamówił kilka produktów w jednym zamówieniu, okres rozważania zaczyna się od dnia otrzymania przez konsumenta, lub przez niego wskazanej osoby trzeciej, ostatniego produktu. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że w sposób jasny poinformuje o tym konsumenta przed procesem zamawiania, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych czasach dostawy.
 2. dostawa produktu składa się z różnych przesyłek lub części, okres rozważania zaczyna się od dnia otrzymania przez konsumenta, lub przez niego wskazanej osoby trzeciej, ostatniej przesyłki lub części;
 3. umowa dotyczy regularnej dostawy produktów przez określony czas, okres rozważania zaczyna się od dnia otrzymania przez konsumenta, lub przez niego wskazanej osoby trzeciej, pierwszego produktu.

 

Przy usługach i treściach cyfrowych dostarczanych nie na nośniku materialnym:

 1. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług lub umowa o dostawę treści cyfrowych nie jest dostarczana na nośniku materialnym, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia umowy.

 

Wydłużony okres rozważania dla produktów, usług i treści cyfrowych dostarczanych nie na nośniku materialnym w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

 1. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi ustawowo wymaganych informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy lub formularza odstąpienia od umowy w ciągu dwunastu miesięcy od końca pierwotnego okresu rozważania ustalonego zgodnie z poprzednimi ustępami tego artykułu, okres rozważania wygasa dwanaście miesięcy po upływie pierwotnego okresu rozważania.
 2. Jeśli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje określone w poprzednim ustępie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu rozważania, okres rozważania wygasa czternaście dni po dniu otrzymania przez konsumenta tych informacji.
 3. W okresie rozważania konsument będzie ostrożnie korzystać z produktu i opakowania. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do oceny, czy chce zachować produkt. Jeśli zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wszystkie dołączone akcesoria i - jeśli to jest rozsądne - w oryginalnym stanie i opakowaniu zgodnie z rozsądnymi i klarownymi instrukcjami przedsiębiorcy.
 4. Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania produktu od przedsiębiorcy. Konsument może złożyć oświadczenie poprzez formularz odstąpienia. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone rzeczy zostały odesłane w terminie, na przykład poprzez potwierdzenie wysyłki.

 

ARTYKUŁ 7 - KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Przy korzystaniu przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu ponosi konsument.
 2. Przedsiębiorca zwróci jak najszybciej kwotę zakupu, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu, na tych samych warunkach, jakie zostały użyte przez konsumenta. Wymagane jest potwierdzenie otrzymania zwrotu przez sprzedawcę internetowego lub skutecznego dowodu kompletnego zwrotu.
 3. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu nieostrożnego użytkowania, koszty ponosi konsument. Nie można się na to powoływać, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich ustawowo wymaganych informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy. Powinno to zostać zrobione przed zawarciem umowy.

 

 

ARTYKUŁ 8 – WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie o tym informuje w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy, i dotyczy jednego z produktów wymienionych w ustępach 2 i 3.
 2. Wyłączenie jest możliwe tylko dla następujących produktów:
 3. które zostały wykonane przez przedsiębiorcę według specyfikacji konsumenta;
 4. które są wyraźnie spersonalizowane;
 5. które mogą szybko się zepsuć lub ulec starzeniu;
 6. których cena jest uzależniona od wahania na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu;
 7. dla pojedynczych gazet i czasopism;
 8. dla nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał plombę;
 9. dla produktów higienicznych, których konsument złamał plombę. Produkty higieniczne nie mogą być zwrócone i zwrócone, zwłaszcza w obecnym okresie związanym z COVID-19. Lista produktów higienicznych, które nie mogą być zwrócone i zwrócone (lista nie jest wyczerpująca): bielizna, bikini, makijaż, produkty do stylizacji włosów, produkty kosmetyczne, itp.
 10. Wyłączenie jest możliwe tylko dla następujących usług:
 11. dotyczących zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub czasu wolnego świadczonych w określonym terminie lub w określonym okresie;
 12. których dostawa rozpoczęła się za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia;
 13. dotyczących zakładów i loterii.

 

ARTYKUŁ 9 - CENA

 1. W czasie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian stawek podatku VAT.
 2. W odstępstwie od poprzedniego punktu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są uzależnione od wahaniach na rynkach finansowych i na które nie ma wpływu, w formie cen zmiennych. Zależność ta od wahaniach oraz fakt, że ewentualnie podane ceny są cenami orientacyjnymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub postanowień.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca to ustalił i:
  1. są one wynikiem przepisów prawa lub postanowień; lub
  2. konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy od dnia, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 1. Ceny podane w ofercie produktów lub usług są zawarte w cenach brutto.
 2. Wszystkie ceny podane są z zastrzeżeniem błędów druku i składu. Za konsekwencje błędów drukarskich i składu nie ponosi się odpowiedzialności. W przypadku błędów drukarskich i składu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu według błędnej ceny.

 3. Specjalne dodatkowe opłaty celne i/lub cła importowego nie są zawarte w cenie i są ponoszone przez klienta.

 

ARTYKUŁ 10 – GWARANCJA I ZGODNOŚĆ

 1. Przedsiębiorca zapewnia, że produkty i/lub usługi spełniają warunki umowy, określone w ofercie specyfikacje, odpowiednie wymagania jakościowe i/lub użyteczności oraz obowiązujące na dzień zawarcia umowy przepisy prawa i/lub zarządzenia rządowe. W przypadku uzgodnienia przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia ustawowe przysługujące konsumentowi na podstawie umowy w stosunku do przedsiębiorcy. Obejmuje to każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, do czego jest zobowiązany na mocy prawa w przypadku niedopełnienia przez niego swojej części umowy.
 3. Eventualne wady lub błędnie dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy pisemnie w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Produkty należy odesłać w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym.
 4. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:
 5. Konsument samodzielnie naprawił i/lub przerobił dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przeróbkę osobom trzecim;
 6. Dostarczone produkty były narażone na nietypowe warunki lub były nieodpowiednio traktowane lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub z zaleceniami na opakowaniu;
 7. Niewłaściwości są całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów ustawowych lub zostaną takimi nałożone przez rząd w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.
 8. Produkty higieniczne nie mogą być zwracane i zwracane, zwłaszcza w obecnych warunkach związanych z COVID-19. Lista produktów higienicznych, które nie podlegają zwrotowi i zwrotowi (lista nie jest wyczerpująca): bielizna, bikini, makijaż, produkty do stylizacji włosów, produkty kosmetyczne itp.

 

ARTYKUŁ 11 - DOSTAWA I WYKONANIE

 1. Przedsiębiorca będzie zachowywał najwyższą staranność przy odbieraniu zamówień na produkty i ocenie wniosków o świadczenie usług oraz przy ich realizacji.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument wyraził zgodę na dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie lub niemożności lub tylko częściowej realizacji zamówienia, konsument otrzyma informację o tym najpóźniej 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów. Konsument nie ma prawa do otrzymania odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić z nich żadnych praw. Przekroczenie terminu dostawy nie daje konsumentowi prawa do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu okazuje się niemożliwa, przedsiębiorca postara się zapewnić dostępność zamiennego produktu. Przy dostarczaniu zamiennego produktu będzie wyraźnie i zrozumiale oznaczone, że dostarczany jest produkt zastępczy. W przypadku produktów zastępczych prawo do odstąpienia od umowy nie może być wyłączone. Koszty ewentualnego zwrotu ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub zagubienia produktów spoczywa na przedsiębiorcy do chwili dostarczenia ich konsumentowi lub wskazanemu znanemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

 

ARTYKUŁ 12 - TRANSAKCJE DŁUGOTERMINOWE: TERMIN, WYP. I PRZEDŁUŻENIE

Wypowiedzenie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony i dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym prądu) lub świadczenia usług w każdym czasie, zgodnie z ustalonymi w tym celu zasadami wypowiedzenia i terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i dotyczącą regularnej dostawy produktów (w tym prądu) lub świadczenia usług w każdym czasie, najpóźniej na koniec określonego okresu, zgodnie z ustalonymi w tym celu zasadami wypowiedzenia i terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowy wymienione w poprzednich ustępach:
  1. w każdym czasie i nie jest ograniczony do wypowiedzenia w określonym terminie lub w określonym okresie;
  2. przynajmniej na tych samych zasadach, na jakich zostały zawarte;
  3. w każdym czasie, z tym samym terminem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca ustalił dla siebie.

Przedłużenie

 1. Umowa zawarta na czas określony i dotycząca regularnej dostawy produktów (w tym prądu) lub świadczenia usług nie może być przedłużana lub odnawiana milcząco na czas określony.
 2. W odstępstwie od poprzedniego ustępu umowa zawarta na czas określony i dotycząca regularnej dostawy dzienników, tygodników i czasopism może być przedłużana milcząco na czas określony do trzech miesięcy, jeśli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Umowa zawarta na czas określony i dotycząca regularnej dostawy produktów lub usług może być przedłużana milcząco na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma prawo wypowiedzenia jej w każdym czasie z terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc i z terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa dotyczy regularnej dostawy dzienników, tygodników i czasopism, ale mniej niż raz w miesiącu.
 4. Umowa o ograniczonym czasie trwania, dotycząca regularnej dostawy dzienników, tygodników i czasopism (subskrypcja próbna lub zapoznawcza) nie będzie przedłużana milcząco i zakończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub zapoznawczego.


Czas

 1. Jeśli umowa ma dłuższy niż rok okres obowiązywania, konsument może ją wypowiedzieć w każdym czasie po upływie roku z terminem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc, chyba że uzasadniona uczciwość i słuszność sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed upływem ustalonego okresu.

 

ARTYKUŁ 13 - PŁATNOŚCI

 1. O ile nie ustalono inaczej, kwoty należne przez konsumenta muszą być uregulowane w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w udostępnionych lub podanych danych płatniczych.
 3. W przypadku zwłoki w płatności przez konsumenta, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, przedsiębiorca ma prawo naliczyć konsumentowi rozsądne koszty, o których wcześniej poinformował.
 4. Konsument może dokonać płatności za pomocą następujących metod płatności: iDeal, Bancontact, Klarna, KBC/CBC, Belfius Direct Net oraz karta kredytowa (AMEX, Mastercard, Maestro i Visa).

 

ARTYKUŁ 14 - PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco udostępnioną procedurę reklamacji i postępuje zgodnie z nią w przypadku reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być zgłoszone przedsiębiorcy w stosownym czasie po stwierdzeniu wad, w sposób pełny i jasno opisany.
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowiada w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacją o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeśli reklamacja nie może być rozwiązana drogą porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

 

ARTYKUŁ 15 - SPORY

Na umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, na które stosuje się te ogólne warunki, mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa holenderskiego.

 

ARTYKUŁ 16 - POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB ODSTĄPIENIA

Postanowienia dodatkowe lub odstępstwa od tych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być ustanowione na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w sposób dostępny na trwałym nośniku danych.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Proszę wypełnić i odesłać ten formularz tylko wtedy, gdy chce Pan/Pani odstąpić od umowy

— Do:

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej w zakresie sprzedaży następujących towarów/dostarczenia następującej usługi (*):

— Zamówione dnia (DD-MM-RRRR):​​​

— Numer zamówienia:

— Otrzymane dnia (DD-MM-RRRR):

— Imię/Imiona konsumenta/konsumentów:

— Adres konsumenta/konsumentów:

— Numer rachunku IBAN:

— Podpis konsumenta/konsumentów (tylko jeśli formularz jest składany na papierze):

— Data (DD-MM-RRRR):

(*) Prosze skreślić to, co nie dotyczy.